Page Banner

NEWS

IMPORTANT COVID 19 NEWS AND UPDATES FOR OUR EMPLOYEES: 

  Role para baixo para ler em Português  

   Đi xuống để đọc bằng tiếng việt   

Recently, we learned that unfortunately one of our employees has tested positive for COVID-19.   The employee works in the Mill Street cleanroom.  During those days the employee would have been contagious she did work closely with a few other individuals.  For the health and safety of them and all employees we have directed the most at risk employees to go home and self-quarantine for 14 days from the date of exposure which was June 15-19th.   We of course cannot be absolutely sure that the risk is contained but please rest assured that we performed an investigation to identify employees who were in direct contact.  Additionally we have discussed the situation with all the Mill Street cleanroom employees.   

The health and safety of all employees is our greatest concern during the uncertain period and we wish our colleague a speedy recovery.

The severity of this issue serves as a reminder for all of us to not let our guard down as we battle this virus.  We remind you all to continue to take the steps outlined below to be safe.  Now more than ever.

  • Wear your mask when indoors and cannot practice social distancing of at least six feet.
  • Wash your hands often with soap and warm water for at least 20 seconds.
  • Avoid touching your eyes, nose and mouth.
  • Clean things that are frequently touched (like doorknobs and countertops) with household cleaning spray or wipes.
  • Stay home if you or someone in your home is sick and avoid close contact with others.

 

 

COVID 19 NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES IMPORTANTES PARA OS NOSSOS COLABORADORES:

Recentemente, descobrimos que, infelizmente, um de nossos funcionários foi considerado positivo para o COVID-19. O funcionário trabalha na sala limpa de Mill Street. Durante esses dias, a funcionária teria sido contagiosa e trabalhou em estreita colaboração com algumas pessoas. Para a saúde e segurança deles e de todos os funcionários, orientamos os funcionários com maior risco a voltarem para casa e se colocarem em quarentena por 14 dias a partir da data da exposição, de 15 a 19 de junho. É claro que não podemos ter certeza absoluta de que o risco está contido, mas tenha certeza de que realizamos uma investigação para identificar os funcionários que estavam em contato direto. Além disso, discutimos a situação com todos os funcionários da sala limpa do Mill Street.
 
A saúde e a segurança de todos os funcionários são a nossa maior preocupação durante o período de incerteza e desejamos ao nosso colega uma rápida recuperação.
 
A gravidade desse problema serve como um lembrete para todos nós não baixarmos a guarda enquanto combatemos esse vírus. Lembramos a todos que continuem a executar as etapas descritas abaixo para garantir sua segurança. Agora mais do que nunca.
 
• Use sua máscara em ambientes fechados e não pode praticar o distanciamento social de pelo menos seis pés.
• Lave as mãos frequentemente com sabão e água morna por pelo menos 20 segundos.
• Evite tocar seus olhos, nariz e boca.
• Limpe as coisas que são frequentemente tocadas (como maçanetas e bancadas) com spray ou toalhetes de limpeza para uso doméstico.
• Ficar em casa se você ou alguém em sua casa estiver doente e evitar contato próximo com outras pessoas.

 

   TIN TỨC QUAN TRỌNG VỀ COVID-19 VÀ CẬP NHẬT CHO NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI: 

Tất cả,

Đầu ngày hôm nay PMG đã biết rằng, thật không may, một người trong những nhân viên của chúng tôi đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Nhân viên này làm việc trong phòng sạch Mill Street. Trong những ngày nhân viên có thể lây bệnh, cô đã làm việc gần gũi với một vài cá nhân khác. Cho sức khỏe và sự an toàn của họ và tất cả nhân viên, chúng tôi đã hướng dẫn những nhân viên có nguy cơ cao nhất về nhà và tự cách ly cho 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc vào ngày 15 đến 19 tháng Sáu. Tất nhiên chúng tôi không thể hoàn toàn chắc chắn rằng rủi ro được ngăn chặn, nhưng xin hãy yên tâm rằng chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra để xác định các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với nhân viên đó. Ngoài ra, chúng tôi đã thảo luận về tình hình với tất cả nhân viên phòng sạch Mill Street, những người có thể đã liên lạc với nhân viên đó.

Sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi trong giai đoạn không chắc chắn và chúng tôi mong muốn đồng nghiệp của mình phục hồi nhanh chóng.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta đừng để mất cảnh giác khi chúng ta chiến đấu với virus này. Chúng tôi nhắc nhở tất cả các bạn tiếp tục thực hiện các bước được nêu dưới đây để được an toàn. Bây giờ hơn bao giờ hết. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này hoặc các chính sách chung xung quanh câu trả lời của Primo về COVID-19.


Xin hãy an toàn,

                Chris

  • Đeo khẩu trang của bạn khi ở trong nhà và không thể thực hành cách xa ra ít nhất sáu feet.
  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm cho ít nhất 20 giây.
  • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng.
  • Làm sạch những thứ thường xuyên chạm vào (như tay nắm cửa và mặt bàn) bằng bình xịt hoặc khăn lau nhà.
  • Ở nhà nếu bạn hoặc ai đó trong nhà bị bệnh và tránh tiếp xúc gần với người khác.