Page Banner

NEWS

All facilities will be closing on Thursday, 9/2/2021 at 11:00am for our employees to enjoy our company Lobster Boil Celebration, giving everyone plenty of time to get there safely.  Note: Hourly employees need to clock out around 10:55am on 9/2 before leaving the building.  

 

For those employees who signed up to take the bus instead of driving, there will be two buses: one for Mill St and one for West St arriving at 11:00am.    Marver employees who signed up to take the bus need to be at Mill Street by 11:00am.   The bus will return from Wrentham, MA back to Mill St and West St at the end of our Lobster Boil Celebration around 4:00pm.

 

As our managers have been notified, there is no 2nd shift on 9/2.   All of our employees, including 2nd Shift employees, who are attending the Company Lobster Boil Celebration will enjoy great food and get paid for 4 hours as a thank you from the company.  Payroll will take care of the 4 hours pay time adjustment for all locations.    Since there is no 2nd Shift on 9/2/21, our 2nd Shift employees can use personal time for the other 4 hours, or make up the time during this week; please coordinate your make up time with your manager. 

 

Time: Our company Clam boil/BBQ on the shores of Lake Pearl starts at 12pm on 9/2/21
Lake Pearl address: 299 Creek St, Wrentham, MA 02093

 

________________________________________________________________________

 

Tất cả các cơ sở sẽ đóng cửa vào thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 lúc 11 giờ sáng để cho các nhân viên thưởng thức Lễ kỷ niệm luộc Tôm hùm của công ty chúng tôi và để mọi người có nhiều thời gian đến đó an toàn. Lưu ý: Nhân viên làm việc theo giờ cần bấm ra giờ vào khoảng 10:55 sáng ngày 2 tháng 9 trước khi rời khỏi công ty.

Đối với những nhân viên đã đăng ký đi xe buýt thay vì lái xe, chúng tôi sẽ có hai xe buýt: một đến Mill St và một đến West St đến lúc 11:00 sáng. Các nhân viên của Marver đã đăng ký đi xe buýt phải có mặt tại Mill Street trước 11:00 sáng. Xe buýt sẽ quay trở lại từ Wrentham, MA tới Mill St và West St khi kết thúc Lễ kỷ niệm Tôm hùm luộc của chúng tôi vào khoảng 4:00 chiều.

Như người quản lý của chúng tôi đã được thông báo, không có ca thứ 2 vào ngày 2 tháng 9. Tất cả nhân viên của chúng tôi, bao gồm cả nhân viên Ca 2, đang tham dự Lễ kỷ niệm Luộc tôm hùm của Công ty sẽ được thưởng thức những món ăn ngon và được trả tiền trong 4 giờ như một lời cảm ơn từ công ty. Bảng lương sẽ thực hiện việc điều chỉnh thời gian trả lương trong 4 giờ cho tất cả mọi người ở tất cả các địa điểm. Vì không có Ca thứ 2 vào ngày 2 tháng 9, nhân viên Ca 2 của chúng tôi có thể sử dụng thời gian cá nhân cho 4 giờ còn lại hoặc nghỉ bù trong tuần này; vui lòng điều phối thời gian trang điểm của bạn với người quản lý của bạn.

Thời gian: Luộc sò / BBQ của công ty chúng tôi bên Lake Pearl bắt đầu từ 12:00 PM tại 9/2/21.

Địa chỉ Lake Pearl: 299 Creek St, Wrentham, MA 02093.

 

________________________________________________________________________

 

Todas as instalações fecharão na quinta-feira, 02/09/2021, às 11h, para que nossos colaboradores possam desfrutar de um almoço de empresa, dando a todos tempo para chegar com segurança. Observação: os funcionários que trabalham de hora em hora precisam sair por volta das 10h55 do dia 2/9 antes de deixar o prédio.

 

Para os funcionários que se inscreveram para pegar o ônibus em vez de dirigir, haverá dois ônibus: um para Mill St e um para West St chegando às 11h. Os funcionários da Marver que se inscreveram para pegar o ônibus precisam estar na Mill Street às 11h. O ônibus retornará de Wrentham, MA de volta para Mill St e West St no final do nosso almoço por volta das 16h.

 

Como nossos gerentes foram notificados, não há 2º turno em 02/09. Todos os nossos funcionários, incluindo os funcionários do 2º turno, que comparecerem ao almoço de confraternização irão desfrutar de uma boa comida e serão pagos por 4 horas como um agradecimento da empresa. A folha de pagamento cuidará do ajuste do tempo de pagamento de 4 horas para todos os locais. Como não há 2º turno em 02/09/21, nossos funcionários de 2º turno podem usar o tempo pessoal pelas outras 4 horas, ou compensar o tempo durante esta semana; coordene o tempo de reposição com seu gerente.

 

Horário: O almoço será no Lago Pérola e começará às 12h do dia 2/9/21.

 

Endereço de Lake Pearl: 299 Creek St, Wrentham, MA 02093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT COVID 19 NEWS AND UPDATES FOR OUR EMPLOYEES: 

  Role para baixo para ler em Português  

   Đi xuống để đọc bằng tiếng việt   

 

   TIN TỨC QUAN TRỌNG VỀ COVID-19 VÀ CẬP NHẬT CHO NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI: