Page Banner

NEWS

 

Company Event: Save the Date

 Role para baixo para ler em Português  

   Đi xuống để đọc bằng tiếng việt   

 

Save the date: Thursday, September 2, 2021 12:00pm
Primo Medical Group is hosting an all company Clamboil/BBQ, on the shores of Lake Pearl. This is a thank you to everyone for staying on course and helping us survive the Pandemic! More details to follow...

_________________________________________________________________________

Guarde a data: quinta-feira, 2 de setembro de 2021, 12h00
O Primo Medical Group está hospedando um Clamboil / BBQ totalmente empresarial, nas margens do Lago Pérola. Este é um agradecimento a todos por estarem vigilantes e nos ajudar a sobreviver à Pandemia! Mais detalhes a seguir ...

_________________________________________________________________________

Lưu ngày: Thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021, 12:00 PM

PMG sẽ tổ chức một Clamboil / BBQ cho toàn công ty, trên bờ Lake Pearl. Đây là lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã ở lại với chúng tôi và giúp chúng tôi sống sót sau Đại dịch! Thông tin chi tiết sẽ có trong tương lai ...